Impactvolle transformaties

Onderwerp
Partner
Regio

VIPP GGZ

Meer regie voor GGZ-cliënten dankzij gegevensuitwisseling

HINQ is gekwalificeerd voor het uitwisselen van GGZ gegevens voor bronsysteem Epos. Maar wat betekent dit voor de zorgverleners en cliënten die hiermee werken? “Gegevensuitwisseling is de eerste stap om cliënten meer regie over hun eigen zorg te geven,” vertelt psychiater Arno van Dongen.

HINQ is als DVZA MedMij-gekwalificeerd voor het uitwisselen van GGZ gegevens vanuit bronsysteem Epos van Zilos. Een DVZA is nodig om de gegevens uit een bronsysteem veilig te delen met de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt.

“Zo kunnen onze cliënten in hun eigen dossier kijken naar wat de zorgverlener heeft vastgelegd,” vertelt Arno van Dongen, psychiater bij GGZ Heuvelrug. Zowel GGZ Heuvelrug als Caleidozorg hebben getest hoe gegevensuitwisseling in de praktijk werkt. Hun cliënten hebben gegevens opgehaald uit het EPD van Epos met de PGO van Ivido. Him Vishnudatt, bestuurder bij Caleidozorg, vindt dit een belangrijke stap: “Door gegevensuitwisseling met PGO’s mogelijk te maken geef je patiënten eigenaarschap over hun medische gegevens.”

Wanneer cliënten meer inzicht hebben in hun gegevens, ondersteunt dit samen beslissen over welke zorg passend is. Him Vishnudatt vertelt: “Zo kijk je niet alleen naar een diagnose, maar naar de patiënt als geheel. Door bijvoorbeeld ook sociale factoren mee te nemen kun je samen beslissen of een behandeling wel past bij deze patiënt.” Arno van Dongen vult aan: “Zorgverleners handelen vaak vanuit wat zij denken dat goed is, terwijl cliënten ook vaak eigen ervaringen hebben met wat voor hen werkt.”

Psyche & Stemmingswisselingen | 
Zilos, CaleidoZorg GGZ, de Nederlandse ggz | 
Utrecht

VIPP InZicht

HINQ faciliteert gegevensuitwisseling in de langdurige zorg door ontsluiting van gegevens vanuit VVT instellingen naar persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) mogelijk te maken. In het kader van VIPP InZicht zijn al meerdere informatiesystemen gekwalificeerd voor gegevensuitwisseling van de Basisgegevens Langdurige Zorg (BgLZ).

Veel aangesloten leveranciers
Binnen het programma van VIPP InZicht wordt gegevensuitwisseling in de langdurige zorg mogelijk gemaakt. Mede dankzij intensieve regionale samenwerking zijn al meerdere kwalificaties behaald voor gegevensuitwisseling volgens de MedMij-standaarden.

 

Bronsystemen Status
MijnCaress (PinkRoccade) Live
PUUR (Ecare) Live
ONS (Nedap) Live
SDB (SDB Groep) Live
Fierit (Tenzinger) Gekwalificeerd
Ysis (Gerimedica) Live

 

Combinaties Status
ONS + MijnCaress Live
Ysis + ONS Live
MijnCaress + PUUR Live
Ysis + SDB Live
Ysis + PUUR Live
Ysis + Fierit Gekwalificeerd
Ysis + Lable Care In ontwikkeling

 

Samenwerken om gegevensuitwisseling goed in te richten
Meer dan 10 regio’s hebben samen gekozen voor HINQ als DVZA voor VIPP InZicht. Door de vraag te bundelen, kunnen kosten voor ontwikkeling worden gedeeld, en kan onderhoud beter en efficiënter worden ingericht. We hebben met de regio’s een leverancierstafel ingericht om de ontwikkeling van de DVZA goed met elkaar af te stemmen.

Ondertussen zijn al meer dan 60 zorginstellingen uit deze regio’s de overeenkomst voor HINQ als DVZA getekend.

Regionale samenwerking
Door in de regio samen op te trekken wordt ook regionale samenwerking mogelijk. De ontsluiting van de gegevens naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van de patiënt is daarin een belangrijke stap naar gegevensuitwisseling voor het totale netwerk.

VIPP InZicht, bureau inzicht, Ecare | 
Landelijk

VIPP 5

HINQ maakt uitwisselen van ziekenhuisgegevens mogelijk

De HINQ DVZA is gekwalificeerd voor het uitwisselen van ziekenhuisgegevens met bronsysteem Epic. Hiermee wordt het mogelijk zorgprocessen efficiënter in te richten en beter toe te spitsen op de situatie van de patiënt.

MedMij gekwalificeerd
De HINQ DVZA heeft een MedMij kwalificatie voor het uitwisselen van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en Documenten (PDF/A) voor bronsysteem Epic. Voor het behalen van deze MedMij kwalificatie werkten wij intensief samen met Epic en het UMCG. Zo komen we steeds dichterbij een compleet dossier in PGO’s.

Meer grip op de eigen gezondheid
Wat betekent zo’n compleet dossier in de praktijk? Inzicht in de eigen gegevens geeft patiënten meer grip op hun gezondheid.

Een PGO helpt om de zorg voor de patiënt te stroomlijnen. De patiënt kan bijvoorbeeld van tevoren al gegevens met de zorgverlener delen, zoals de sociale anamnese. Zo is er tijdens het consult meer tijd om de klachten en vragen van de patiënt te bespreken.

Een andere toepassing van PGO’s is dat patiënten hun verschillende behandelaars in de regio toegang kunnen geven tot up-to-date informatie. Zo wordt het makkelijker om in een MDO een behandeling af te stemmen die past bij de actuele situatie van de patiënt.

Wilt u online inzage activeren voor uw ziekenhuis?
Neem contact met ons op.

EPIC, UMCG | 
Groningen

VIPP OPEN

HINQ werkt in het kader van OPEN samen met PharmaPartners om huisartsenpraktijken die Medicom gebruiken te ontzorgen bij het behalen van de OPEN doelen. Met HINQ als DVZA kunnen praktijken gegevens delen met de PGO van hun patiënten.

Dit betekent online inzage voor praktijken en hun patiënten
Online inzage volgens de OPEN eisen betekent dat patiënten via hun PGO veilig toegang hebben tot hun huisartsgegevens. Zo krijgen zij meer inzicht in hun eigen medische gegevens. Wanneer patiënten meer inzicht hebben in hun gegevens, ondersteunt dit samen beslissen over welke zorg passend is.

Online inzage werkt ook twee kanten op: patiënten kunnen in hun PGO ook zelf gegevens doorgeven aan de praktijk. Bijvoorbeeld metingen die zij thuis kunnen doen. Zo wordt monitoren op afstand mogelijk.

Over de HINQ DVZA
HINQ biedt in het kader van OPEN een dienstverlener zorgaanbieder (DVZA). Een DVZA is nodig om de gegevens uit het HIS veilig te delen met de PGO van de patiënt. Wanneer de praktijk is aangesloten op een DVZA, kunnen patiënten met hun PGO hun huisartsgegevens ophalen volgens MedMij. Zo krijgen zij met hun PGO online inzage in hun dossier, een belangrijke voorwaarde voor OPEN.

PharmaPartners heeft gekozen voor HINQ als DVZA voor alle Medicom-huisartsen. Met HINQ als DVZA voldoet de praktijk aan de eisen van de OPEN subsidie. Met HINQ kunnen praktijken via PGO’s de volgende gegevens uitwisselen met hun patiënten:

 • Huisartsgegevens
 • Documenten (PDF/A)
 • eAfspraak
 • Zelfmetingen

Lees meer over de DVZA >

OPEN, LEGIO, Pharmapartners | 
Landelijk

Passende Zorg @home

Passende zorg@home (PZ@H) is netwerkzorg waarbij zorgverleners vanuit verschillende ‘lijnen’ intensief samenwerken en klinische zorg thuis leveren onder hoofdbehandelaarschap van een zorgprofessional. Bij de uitvoering van PZ@H lopen zorgverleners tegen een aantal knelpunten aan die een negatieve invloed hebben op de continuïteit, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.

Case: Hartfalen Netwerkzorg

In samenwerking met verschillende partners hebben wij een case rondom Passende Zorg @Home voor Hartfalen ingezet.

Doel: Verbeteren van de informatievoorziening t.b.v. netwerkzorg bij Hartfalen bij patiënten thuis.

Problemen die met deze case worden opgelost, zijn:

 • Medicatiewijzigingen worden geregistreerd in verschillende databases die niet met elkaar communiceren:
  – beleid/medicatie registratie in het EPD
  – via mail/telefoon wordt het opgenomen in het ECD door ambulant / technisch handelen team
  – in papieren dossier bij de patiënt thuis wordt het nogmaals geregistreerd;
 • Wijzingen in dossering van medicatie komen niet automatisch door vanuit het EPD van UUU naar de ECD’s van de VVT-instellingen;
 • Medicatie verificatie wordt door gemaild en telefonisch bevestigd;
 • Metingen die het ambulant team/technisch handelen team/verpleegkundig specialist VVT uitvoert bij de patiënt thuis, komen niet door in de EPD’s en ECD’s;
 • Medische en verpleegkundige overdracht moet toegestuurd worden via de mail;
 • CCU-verpleegkundige kunnen gebeld worden buiten kantoortijden met vragen van patiënten. Zij hebben alleen inzage in de virtuele afdeling van HiX en niet in alle medische gegevens die in het ECD of elders gerapporteerd worden.
 • Medische en verpleegkundige overdracht moet toegestuurd worden via de mail. Overige beleid, anders dan medicatie, wordt ook via de mail en telefoon doorgegeven, bijvoorbeeld, voorlopige ontslagdatum, icc derma, lab afname (bijv uit PICC lijn).
Passende zorg | 
Dijklander, Medisch Spectrum Twente (MST), Noordwest Ziekenhuisgroep | 
Friesland

ACP – Advance Care Planning

In de acute zorgketen zijn in korte tijd vaak meerdere en verschillende zorgaanbieders bij de zorg van een patiënt betrokken. Daarnaast gaat het steeds vaker om patiënten met complexe aandoeningen. Het belang van het beschikken over relevante informatie over patiënten in het geval van acute zorg neemt sterk toe.

Het ontbreken van informatie over de wensen over de (grenzen van) gewenste zorg kan tot problemen leiden. Enerzijds kan het ontbreken van deze informatie tot ongewenste behandelingen leiden. Anderzijds kan het juist een vertraging van (acute) behandelingen veroorzaken, omdat de wensen van de patiënt eerst dienen te worden achterhaald. Binnen diverse zorgprocessen en voor diverse zorgaanbieders en zorgverleners, is deze informatie relevant voor besluitvorming met en over de patiënt. De grenzen, die iemand aan zijn/haar behandeling wenst te stellen, worden momenteel echter niet gestructureerd
vastgelegd. Hierdoor kunnen deze wensen ook niet gedeeld worden in het zorgteam van zorgverleners, die bij de behandeling van deze persoon betrokken zijn. Informatie die wel essentieel is voor het bieden van de juiste zorg aan de persoon.

In deze case zijn de doelen vertaald naar concrete resultaten in de acute zorgketen. De diverse spelers die een rol hebben in de behandeling van een kwetsbare patiënt of een patiënt die in een palliatief traject zit, gebruiken allen verschillende systemen en methoden voor de vastlegging van behandelwensen van de patiënt. Deze gegevens kunnen nu niet (gestructureerd) uitgewisseld worden.

 

Regio NoordHolland Noord, Zaanstreek-Waterland in laatste fase proefopstelling voor netwerkzorg op basis van HINQ ZNO

De regio Zaanstreek Waterland in Noord-Holland Noord is in de laatste fase van een proefopstelling met de zorgnetwerkomgeving voor de use cases Advance care planning (ACP) en Hospital@Home. In samenwerking met huisartsen (o.a. Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland), wijkverpleging (o.a. Omring, De Zorgcirkel) en ziekenhuis (Dijklander Ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep) deze usecase helpt om kwetsbare patiënten te monitoren en te begeleiden en zo ook een antwoord te vinden op de steeds schaarser wordende huisartsen- en VVT-capaciteit.

 

Beoogde resultaten ACP
Door de realisatie van deze case kunnen knelpunten worden opgelost met een positief effect op:
● Kwaliteit van zorg: voorkomen van ongewenste behandelingen bij patiënten die pro-actief hebben aangegeven wat hun behandelwensen zijn; 

 • Patiënt ervaring: patiënten hoeven niet meerdere keren hetzelfde gesprek te voeren en dezelfde informatie te delen met verschillende zorgverleners;;
  ● Continuïteit: Voorkomen van onnodige belasting en/of verstopping van de acute keten;
  ● Doelmatigheid/Efficiëntie: minder opnames van patiënten zonder behandelwens, minder herstel van fouten, minder bellen/mailen, knippen en plakken tussen verschillende lijnen.

 

WEGIZ
Deze ontwikkeling en implementatie sluit aan op het landelijke programma met Spoed beschikbaar (https://metspoedbeschikbaar.nl/). Het programma met Spoed beschikbaar is een prioritair programma van het Informatieberaad zorg en ook een belangrijk speerpunt in de WEGIZ.

Advance Care PlanningPassende zorg | 
Noordwest Ziekenhuisgroep, Omring, Zorgcirkel | 
Noord-Holland